Prosjektoversikt

 Prosjektnavn: MILAGE : Interactive Mathematics by implementing a Blended-Learning model with Augmented Reality and Game books

Prosjektreferanse: 2015-1-PT01-KA201-012921

Prosjektoppstart: 1/09/2015

Prosjektavslutning: 31/08/2018

Resultater fra Programmet for International Student Assessment (PISA), 2012, viser at Norge, Portugal, Spania og Tyrkia er under OECD-gjennomsnittet i matematikk, med en gjennomsnittlig ytelse på 489, 487, 484 og 448 poeng.

De landene som viser betydelig forbedring i matematikk iht. PISA sin måling – Brasil, Tyskland, Hellas, Italia, Mexico, Tunisia og Tyrkia – er de som klarer å redusere andelen studenter med lav måloppnåelse. I Norge, Portugal og Spania er det om lag en av fire studenter, i Tyrkia om lag en av to elever som fortsatt ikke oppnår basisferdighet på nivå 2 i matematikk.

PISA-rapporten konkluderer også med at «forbedring i ytelse sjelden kommer på bekostning av likhet i utdanning». Det finnes unntak til dette. «Mellom 2003 og 2012, økte Polen og Portugal andelen utøvere i matematikk med høy måloppnåelse, samtidig som de redusert andelen utøvere med lav måloppnåelse. Forbedringer i matematikkprestasjonene i Mexico, Tunisia og Tyrkia, som alle scoret godt under gjennomsnittet i sine første PISA tester, er observert hovedsakelig blant studenter med lav måloppnåelse. Dette betyr vanligvis også større likhet innen muligheter for utdanning i disse landene. «(OECD, PISA i Fokus 2015/01. s.4).

 

Uansett striden rundt PISA-testene sine resultater, nødvendiggjør denne situasjonen handlinger som tar sikte på å bedre strategiene for undervisning og læring i matematikk. Prosjektet MILAGE-MathematIcs bLended Augmented GamE tar sikte på å forbedre de matematiske prestasjonene for alle elever, både de med lav måloppnåelse og de med høy måloppnåelse.

I dette prosjektet ønsker vi å utvide det tradisjonelle læringsmiljøet til et virtuelt klasserom som vil innby elevene til å være tilkoblet for å lære matematikk gjennom bruk av motiverende matematiske verktøy. Ulike verktøy og materialer vil bli utredet inkludert (i) en sosial læringsplattform for å koble studenter, lærere og foreldre; (ii) faglig innhold for 10. til 12. klasse i form av matematiske oppgaver med egne videooppløsninger; (iii) bruk av ebøker og utvidet virkelighetsteknologier; (iv) utforskning av gamification metoder og (v) utvikling av en app som vil være tilgjengelig for smarttelefoner og nettbrett. Vi ønsker å nyttiggjøre oss av mobile enheter for undervisning og læring. Den økte tilgjengeligheten av smarttelefoner og nettbrett med økt prosessorkraft og brukervennlighet, tillater en eksponentiell utvidelse av sosiale og deltakende web-teknologier. Men blant de landene som er involvert i dette prosjektet, er det store variasjoner i graden av hvor mye mobile enheter benyttes til undervisnings- og læringsformål blant lærere og elever.   Det er også viktig å merke seg at dagens elevene tilhører en generasjonen som i stor grad er brukere av digitale spill og sosiale nettverk.

I en slik sammenheng er det følgelig lurt å vurdere integrering av digitale medier og mobile enheter (iPad, iPod, nettbrett, smarttelefoner), slik at elevene kan sette personlige mål, administrere pedagogisk innhold og kommunisere med andre i en læringssammenheng.

I henhold til EU-kommisjonen sitt initiativ «Opening Up Education» (25 september 2013), benytter mellom 50% og 80% av elevene i EU-land aldri digitale lærebøker, pedagogisk programvare, podcaster, simuleringer eller pedagogiske spill. Vi ønsker å implementere en tilnærming  for blandet undervisning og læring i matematikk som vil inneholde en todelt spillmekanikk med fokus på kompleksitet og detaljer. Den vil ha tre forskjellige nivåer av problemkompleksitet: nybegynnere, middels og avansert. Hvert problem vil ha to nivåer av forklaringer / løsninger: detaljerte og konsise.

På denne måten vil alle elever få del i et læringsmiljø sentrert om den enkelte elev. Eleven med lav måloppnåelse som strever med å lære i en klasseromssituasjon, kan på egenhånd studere og repetere et tema så mange ganger som nødvendig for å lære. Elevene vil også ha tilgang til komplekse problemstillinger og aktiviteter som kan gi ekstra stimulering for de beste elevene. Lærerne vil dermed kunne bli mer trygge på å gi lekser til sine elever. Det er kjent at det er viktig å gi lekser, blant annet for å hjelpe elever som sliter eller har lav måloppnåelse, slik at de får mulighet til å arbeide mer med temaene dekket i klasserommet. Lekser kan også øke muligheten for at fagstoffet blir lagret i elevenes langtidshukommelsen, eller gi ekstra stimulering for faglig sterke elever. Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til en forbedring av matematikkferdighetene til alle elever.